ข่าวกิจกรรมโครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งเครือ

ข่ายผู้ตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 19 เครือข่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ระหว่างวันที่ 21 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

ให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหาร

การศึกษา สำหรับนักศึกษาฝึกงาน 

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร 

ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม 

ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ให้คำปรึกษาด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ โรงเรียนบ้านคลองขวางบน  

ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง

ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนคลองบางโพธิ์

ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ให้คำปรึกษาด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ให้คำปรึกษาด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหาร

การศึกษา สำหรับนักศึกษาฝึกงาน 

วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ให้คำปรึกษาด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ โรงเรียนสุลักขณะ

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ให้คำปรึกษาด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566

ให้คำปรึกษาด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ โรงเรียนจารุศรบำรุง

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

(แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)


วันที่  12-14  ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ

โรงเรียนคลองพระอุดม


วันที่  19-21  ธันวาคม พ.ศ. 2566 

  ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ

โรงเรียวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์


วันที่  9-11  มกราคม พ.ศ. 2567

  ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ

โรงเรียบ้านบึง


วันที่  16-18  มกราคม พ.ศ. 2567 

  ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ

โรงเรียจารุศรบำรุง

ระบบงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่

 เอกสารดาวน์โหลดการวิเคราะห์ความเสี่ยง

เคราะห์ความเสี่ยง.pdf
แนวทางการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง.pdf