ภาพกิจกรรม

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

ระหว่างวันที่ 13 - 14 และ 16 มี.ค. 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย

ระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย

ระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ โรงเรียนศาลาพัน

ระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ โรงเรียนวัดท้ายเกาะ

ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง

ระหว่างวันที่ 31  มกราคม และ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ โรงเรียนคลองสระ

ระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ โรงเรียนวัดเวฬุวัน

ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง

ระหว่างวันที่ 10 - 12 มกราคม 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ โรงเรียนสุลักขณะ

ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2565

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ โรงเรียนอนุบาลวัดบางคูวัด

ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2565

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ

ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2565

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน

ระหว่างวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2565

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ

ระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2565

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน

ระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2565

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ โรงเรียนวัดอู่ข้าว

ระหว่างวันที่ 4 - 7 กรกฎาคม 2565

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร

ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2565

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ โรงเรียนวัดผลาหาร

ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2565

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง

ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2565

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ โรงเรียนสามวาวิทยา

ระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2565

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ โรงเรียนวัดบัวขวัญ

ระหว่างวันที่ 16 และ 18 สิงหาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่  20 และ 22 -  23  มี.ค. 2566 เข้าตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี  และพัสดุ            โรงเรียนวัดตะวันเรือง

วันที่  13 - 14 และ 16 มี.ค. 2566 เข้าตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี  และพัสดุ            โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

วันที่  7 - 9 มี.ค. 2566 เข้าตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี  และพัสดุ            โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ

วันที่  28  ก.พ. และ 1 - 2 มี.ค. 2566 เข้าตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี  และพัสดุ   โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน

วันที่  21 - 23 กุมภาพันธ์ 2566 เข้าตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี  และพัสดุ   โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย

วันที่  16 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 เข้าตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี  และพัสดุ   โรงเรียนศาลาพัน

วันที่  7 - 9 กุมภาพันธ์ 2566 เข้าตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี  และพัสดุ   โรงเรียนวัดท้ายเกาะ

วันที่  31  มกราคม และ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2566 เข้าตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี  และพัสดุ   โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง)

วันที่  24 - 26 มกราคม 2566 เข้าตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี  และพัสดุ   โรงเรียนคลองสระ

วันที่  17 - 19 มกราคม 2566 เข้าตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี  และพัสดุ   โรงเรียนวัดเวฬุวัน

วันที่  10 - 12 มกราคม 2566 เข้าตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี  และพัสดุ   โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง

วันที่  20 - 22 ธันวาคม 2565 เข้าตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี  และพัสดุ   โรงเรียนวัดบางพูน

วันที่  13 - 15 ธันวาคม 2565 เข้าตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี  และพัสดุ   โรงเรียนวัดฉาง

วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 , 2 ธันวาคม 2565 เข้าตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี          และพัสดุ โรงเรียนวัดนาวง

วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2565 เข้าตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี          และพัสดุ โรงเรียนสุลักขณะ 

วันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2565 เข้าตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี          และพัสดุ โรงเรียนวัดบางคูวัด 

วันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2565 เข้าตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี          และพัสดุ โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 

วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2565 เข้าตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี          และพัสดุ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 

วันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2565 เข้าตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี       และพัสดุ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน

วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2565 เข้าตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี      และพัสดุ โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ

วันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2565 เข้าตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี      และพัสดุ โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน

วันที่ 4 - 7 กรกฏาคม 2565 เข้าตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี        และพัสดุ โรงเรียนวัดอู่ข้าว

วันที่ 11 - 12 กรกาคม 2565 เข้าตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี      และพัสดุ โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร

วันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2565 เข้าตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี      และพัสดุ โรงเรียนวัดผลาหาร

วันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2565 เข้าตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี          และพัสดุ โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง

วันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2565 เข้าตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี        และพัสดุ โรงเรียนสามวาวิทยา

วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2565 เข้าตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี      และพัสดุ โรงเรียนวัดบัวขวัญ

วันที่ 1 - 2 และ 5 กันยายน 2565 เข้าตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี      และพัสดุ โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม

วันที่ 6 - 8  กันยายน 2565 เข้าตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี          และพัสดุ โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้

ระบบงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่

 เอกสารดาวน์โหลดการวิเคราะห์ความเสี่ยง

เคราะห์ความเสี่ยง.pdf
แนวทางการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง.pdf