นายสวัสดิ์ สว่างอารมย์

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

รักษาการผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสมใจ สุขมณี

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ