นายสวัสดิ์ สว่างอารมย์

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

นางสมใจ  สุขมณี

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นางสิริกาญจน์ พิกุลขาว

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ