นายสวัสดิ์ สว่างอารมย์

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสมใจ  สุขมณี

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นางสิริกาญจน์ พิกุลขาว

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ