นายสวัสดิ์  สว่างอารมณ์

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 094-9322473

นามใจ  สุขมณี

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

โทรศัพท์ 064-0491957

นางสิริกาญจน์  พิกุลขาว

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 082-9706215