ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนวัดบ่อเงิน

ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน พ.ศ. 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนวัดบ่อทอง

ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่

ระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฏาคม 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม

ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฏาคม 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

ระหว่างวันที่ 13 - 14 และ 16 มี.ค. 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย

ระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนศาลาพัน

ระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนวัดท้ายเกาะ

ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง

ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ รงเรียนคลองสระ

ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนวัดเวฬุวัน

ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง

ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนสุลักขณะ

ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2565

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนอนุบาลวัดบางคูวัด

ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2565

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุ

ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2565 

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนวัดบัวขวัญ

ระหว่างวันที่ 16,18 สิงหาคม 2565 

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนสามวาวิทยา

ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2565 

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง

ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2565 

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนวัดผลาหาร

ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2565 

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร

ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนวัดอู่ข้าว

ระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2565 

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน

ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2565 

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ

ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2565 

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน

ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2565