ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
        และพัสดุ โรงเรียนจารุศรบำรุง         ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม พ.ศ. 2567


ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
            และพัสดุ โรงเรียนบ้านบึง              ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม พ.ศ. 2567


     ให้คำปรึกษาด้านการเงิน บัญชี        และพัสดุ โรงเรียนวัดบัวขวัญ

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567

     ให้คำปรึกษาด้านการเงิน บัญชี        และพัสดุ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567


ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม พ.ศ. 2566


ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนคลองพระอุดม 

ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์

ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา 

สำหรับนักศึกษาฝึกงาน

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566


ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร

ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม 

ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ให้คำปรึกษาด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ โรงเรียนบ้านคลองขวางบน  

ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง

ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนคลองบางโพธิ์

ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ให้คำปรึกษาด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ให้คำปรึกษาด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหาร

การศึกษา สำหรับนักศึกษาฝึกงาน 

วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ให้คำปรึกษาด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ โรงเรียนสุลักขณะ

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ให้คำปรึกษาด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566

ให้คำปรึกษาด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ โรงเรียนจารุศรบำรุง

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนวัดบ่อเงิน

ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน พ.ศ. 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนวัดบ่อทอง

ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่

ระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฏาคม 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม

ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฏาคม 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

ระหว่างวันที่ 13 - 14 และ 16 มี.ค. 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย

ระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนศาลาพัน

ระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนวัดท้ายเกาะ

ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง

ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ รงเรียนคลองสระ

ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนวัดเวฬุวัน

ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง

ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนสุลักขณะ

ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2565

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนอนุบาลวัดบางคูวัด

ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2565

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุ

ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2565 

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนวัดบัวขวัญ

ระหว่างวันที่ 16,18 สิงหาคม 2565 

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนสามวาวิทยา

ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2565 

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนสว่างราษฎร์บำรุง

ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2565 

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนวัดผลาหาร

ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2565 

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร

ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนวัดอู่ข้าว

ระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2565 

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน

ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2565 

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ

ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2565