ข่าวกิจกรรม     โครงการพัฒนาทักษะด้านการตรวจสอบภายใน            สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่        การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ระหว่างวันที่ 11 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์  กรุงเทพมหานครโครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งเครือ

ข่ายผู้ตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 19 เครือข่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ระหว่างวันที่ 21 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

          กิจกรรมพัฒนาบุคลากร                  ถามตอบเรื่องการเงินและพัสดุ     โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

      ให้คำปรึกษาด้านการเงิน บัญชี        และพัสดุ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

     ให้คำปรึกษาด้านการตรวจสอบภายในแก่นักศึกษาฝึกงาน

วันที่ 5 เมษายน  พ.ศ. 2567

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
        และพัสดุ โรงเรียนสุเหล่าใหม่เจริญ

ระหว่างวันที่ 2 เม.ย. - 4 เม.ย.  พ.ศ. 2567

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
        และพัสดุ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

ระหว่างวันที่ 25 มี.ค. - 28 มี.ค.  พ.ศ. 2567

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
      และพัสดุ โรงเรียนวัดสว่างภพ         ระหว่างวันที่ 19 ก.พ. - 21 มี.ค.  พ.ศ. 2567


ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
        และพัสดุ โรงเรียนคลองหนึ่ง             (แก้วนิมิต) 

ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. - 29 ก.พ.  พ.ศ. 2567

      ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี      และพัสดุ โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 20 ก.พ. - 22 ก.พ.  พ.ศ. 2567

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
          และพัสดุ โรงเรียนวัดพืชนิมิต                (คำสวัสดิ์ราษฎร์บำรุง) 

ระหว่างวันที่ 13 ก.พ. - 15 ก.พ.  พ.ศ. 2567

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนวัดกลางคลองสาม ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. - 1 ก.พ.  พ.ศ. 2567


ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนวัดศิริจันทาราม   ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. - 1 ก.พ.  พ.ศ. 2567


ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
      และพัสดุ โรงเรียนวัดหว่านบุญ        ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม พ.ศ. 2567


ข่าวประชาสัมพันธ์

(แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)


วันที่  27  พฤษภาคม พ.ศ. 2567 

   ให้คำปรึกษาด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ          

โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ


วันที่  11-13  มิถุนายน พ.ศ. 2567 

  ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ

โรงเรียนสี่แยกบางเตย(แก่นจำเนียรอนุสรณ์)


วันที่  18-20  มิถุนายน พ.ศ. 2567 

  ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ

โรงเรียวัดสองพี่น้อง

ระบบงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่

 เอกสารดาวน์โหลดการวิเคราะห์ความเสี่ยง

เคราะห์ความเสี่ยง.pdf
แนวทางการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง.pdf