ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งเครือ

ข่ายผู้ตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 19 เครือข่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ระหว่างวันที่ 21 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

ให้คำปรึกษาด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ โรงเรียนจารุศรบำรุง

วันที่ 19 กันยายน 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนวัดบ่อเงิน

ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนวัดบ่อทอง

ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนคลองลาดช้าง

ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง

ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่

ระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฏาคม 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม

ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฏาคม 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

ระหว่างวันที่ 13 - 14 และ 16 มี.ค. 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย

ระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนศาลาพัน

ระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนวัดท้ายเกาะ

ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2566

ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง

ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

(แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

วันที่  29  กันยายน 2566 

  ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ

แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

โรงเรียนบางชวดอนุสนณ์

วันที่  19  กันยายน 2566 

 ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ

แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

                           โรงเรียนจารุศรบำรุง

วันที่  5 - 7  กันยายน 2566 

 ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ

                           โรงเรียนวัดบ่อเงิน

วันที่  29 - 31  สิงหาคม 2566 

            ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ

                         โรงเรียนวัดบ่อทอง

ระบบงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่

 เอกสารดาวน์โหลดการวิเคราะห์ความเสี่ยง

เคราะห์ความเสี่ยง.pdf
แนวทางการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง.pdf